Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

20-26 décembre

TƆM HƲYAA 10-12

20-26 décembre

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yɛftee kaakɛ fezuu taa ɛyʋ”: (C. 10)

 • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Th 11:1—Ɛbɛ wɩlɩɣ se Yɛftee kaakɛ Galaadɩ pɩyalʋ? (it-2 1201 § 2)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Th 10:1-18 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 138

 • Ha ña-tɩ Yehowa ɖooo ña-pɩjatʋ taa: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video. Nɛ pʋwayɩ lɛ ŋpɔzɩ samaɣ tɔm tʋnɛ: Ɛbɛ ŋkpɛlɩkɩ video taa pɩlɩɩnɩ falɩsʋʋ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ Yehowa lɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ? Nɛ mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛ ɖeu se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ nɛ ɛɖʋ nesi Yehowa ɛgbɛyɛ yɔ pɩ-yɔɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) lfb ñʋŋ 17 nɛ 18

 • Kɛdɛzaɣ tɔm (C. 3)

 • Hendu 37 nɛ adɩma