Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21 novembre

YOZUWEE 23-24

15-21 novembre
 • Hendu 50 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Lɔŋ weyi Yozuwee tasɩ samaɣ kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ”: (C. 10)

 • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Yoz 24:2—Abraham caa Teera kaakɛ sɩɩnaa layʋ na? (w04 1/12 12 § 1)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Yoz 24:19-33 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 11)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 28

 • Kizi taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ tʋmɩyɛ taa: (C. 7) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Kizi mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ŋlesi siɣsiɣ wɛtʋ yɔ—Taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ samaɣ tɔm tʋnɛ: Ðoŋ weyi taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ paɣzɩ wɛnʋʋ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔɔ? Lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛlaba nɛ ɛzɩma tɩsɩnɩ-ɩ? Lɔŋ weyi video kʋnɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖikizi taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ?

 • Hiɣ taabalaa ɖenɖe ŋtaaɖʋna yɔ: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video. Pʋwayɩ lɛ ŋpɔzɩ samaɣ tɔm tʋnɛ: Ɛbɛ tuyi Akil nɛ ɛpaɣzɩ ɖʋʋ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ sukuli taa? Ɛzɩma pɩlaba nɛ ehiɣ taabalaa kɩbama ɛgbɛyɛ taa? Lɔŋ weyi video kʋnɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ŋhiɣ taabalaa kɩbama yɔ pɩ-yɔɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) lfb ñʋŋ 7 nɛ 8

 • Kɛdɛzaɣ tɔm (C. 3)

 • Hendu 39 nɛ adɩma