Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tɩ luzuu kɩlɩ ɖeu tɩ kpazʋʋ

Tɩ luzuu kɩlɩ ɖeu tɩ kpazʋʋ

Tɩ luzuu kaasɩnɩ Gideyɔɔ nɛ ɛla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɛ nɛ lalaa pɛ-hɛkʋ taa (Th 8:1-3; w00 15/8 25 § 3)

Tɩ luzuu sɩnɩ Gideyɔɔ nɛ ɛla mbʋ pɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ, nɛ ɛtɩñɩnɩ se ɛ-maɣmaɣ ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ (Th 8:22, 23; w17.01 20 § 15)

Abimelɛɛkɩ tɩ kpazʋʋ kɔnɩ kaɖɛ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛyaa lalaa (Th 9:1, 2, 5, 22-24; w08 15/2 9 § 9)

Ye ɖɩɣdʋ nɔɔyʋ ɛmʋ-ɖʋ nɛ pana yɔ, ɛzɩma tɩ luzuu pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?