Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yakɔɔb wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ natʋ tɔm pɩlɩɩnɩ ɛ-pɩyalaa yɔɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛzɩma Yehowa tayɩ ɛjaɖɛ nɛ lɛɣtʋ yɔ

Ɛzɩma Yehowa tayɩ ɛjaɖɛ nɛ lɛɣtʋ yɔ

Yehowa tɩŋnɩ piye lɔʋ yɔɔ nɛ eɖiyi ɛjaɖɛ tayʋʋ tʋmɩyɛ. Nɛ pɩtɩla yɔ, pɩ-yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ ɛwɩlɩ lone nɖɩ pɛcɛlɩ paa cejewiye nɖɩ yɔ (Yoz 18:10; it-1 933 § 5)

Yehowa yeba nɛ tɔm ndʋ Yakɔɔb yɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ sɩm ñalʋʋ yɔɔ yɔ tɩla (Yoz 19:1; it-1 1107 § 6)

Yehowa yeba nɛ samaɣ tɩlɩ tɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se pɛcɛlɩ paa cejewiye nɖɩ yɔ, tɩ-walanzɩ (Yoz 19:9; it-1 933 § 6)

Ɛzɩma patayɩ tɛtʋ ndʋ yɔ, piyeba se sʋsɩ yaa you tɩkɔɔ cejewe hɛkʋ taa. Ɛzɩma piyeki se ɖa-taa ɛtɛ se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ ɖɔm?