Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1-7 novembre

YOZUWEE 18-19

1-7 novembre
  • Hendu 12 nɛ adɩma

  • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

  • Ɛzɩma Yehowa tayɩ ɛjaɖɛ nɛ lɛɣtʋ yɔ”: (C. 10)

  • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

    • Yoz 18:1-3—Pɩtɩla ɛbɛ yeba nɛ Izrayɛɛlɩ mba tiwolo lɔŋ se pacaɣ Yɔɔrdaŋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ egeetiye taa? (it-1 933 § 6)

    • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

  • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Yoz 18:1-14 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ