WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Novembre-décembre 2021

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Wolo nɛ ña-taa ɖoŋ ɛnɩ yɔ”

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tɩ luzuu kɩlɩ ɖeu tɩ kpazʋʋ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yɛftee kaakɛ fezuu taa ɛyʋ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ