Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lɔ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ

Lɔ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ

Krɩstʋ ñɩma mba palakɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se pakpaɣ lɩmaɣza sakɩyɛ. Papɩzɩɣ pamaɣzɩ se pɩwɛɛ se pamaɣzɩnɩ po-kooka taa ɛyaa mba palabɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔ. Pa-taabalaa nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma mba pɔsɔɔlɩ-wɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔkɔnɩ pa-lɩmaɣza se pasɩnɩ-wɛ. Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ asɩnɩ-wɛ nɛ pala pe-nesi ɖɔkʋʋ camɩyɛ nɛ pɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ nɛ pataakɔɔ nɛ pekpiɖi pʋwayɩ?

CƆNƖ VIDEO NESI ÐƆKƲƲ SƆNZƖ NZƖ SƖÐƲƲ YEHOWA HƖÐƐ YƆ NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila anɛ asɩnɩ Nick nɛ Juliana?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se nesi ɖɔkɩyaa ɩlɩzɩ koobu weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ se ɛkɛ nesi ɖɔkʋʋ “kazandʋ yɔɔ cɔnɩyʋ”?—Yoh 2:9, 10.

  • Lɩmaɣza wena Nick nɛ Juliana pakpaɣ pɩlɩɩnɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ tuyi-wɛ nɛ pakpaɣ-yɛ?

  • Anɩ pɩwɛɛ se ɛkpaɣ kɛdɛzaɣ lɩmaɣza pɩlɩɩnɩ nesi ɖɔkʋʋ nɛ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ yɔɔ?—w06 15/10 25 § 10.