Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NATƲ 1–3

“Mansɩm ña-lakasɩ”

“Mansɩm ña-lakasɩ”

1:20; 2:1, 2

  • “Tɩɩnzɩ lʋbɛ”: Kajalaɣ lɛ, ɛzʋtʋyaa mba pɛkɛ patam numwaa yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛzʋtʋyaa kpeekpe

  • “[Yesu] nesi kɩbanzɩ taa”: Yesu wɛnɩ ɖoŋ tɩɩnzɩ yɔɔ nɛ ɛnʋ ɖiyiɣni-sɩ. Ye pɩpɔzʋʋ se pasɩɣzɩ lɔŋ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ yɔ, Yesu yeki nɛ pasɩɣzɩ-ɩ lɔŋ ɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ tɩ-yɔɔ

  • “Sika kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ lʋbɛ”: Ɛzɩ kediɣzaɣ kizinziku tɛɛ kanɖʋnaa mba pañɩlɩsaɣ nɛ pa-mintʋsʋʋ ɖɛɣ poliŋ yɔ, Krɩstʋ ñɩma agbaa ñɩlɩsɩɣ ɖɔɖɔ fezuu taa. (Mt 5:14) Yesu ‘ɖɔŋ sika kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ lʋbɛ hɛkʋ taa’ se ɛcɔnɩ tʋma wena palakɩ agbaa taa yɔ a-yɔɔ