Koobiya mba petiyi Malaawii kigbeɣluu taa yɔ pekpeɣli ɖanaɣ yɔɔ nɛ pɔcɔŋnɩ JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Novembre 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ pɩlɩɩnɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ nɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ cee wayɩ yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɩtaasɔɔlɩ ɛjaɖɛ yaa wondu ndʋ tɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɛjaɖɛ etaaposi-ɖʋ nɛ Yehowa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lɔ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ

Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ asɩnɩ mba pacaɣ nesi ɖɔkʋʋ yɔ se pala nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ pɛ-ɛhʋyɛ ɛtaacɛyɩ-wɛ pʋwayɩ nɛ pekpiɖi?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɩpɔzʋʋ se ɖɩlʋ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim taa

Ɛzɩma “pɩpɔzʋʋ se ɖɩlʋ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim taa”?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Mansɩm ña-lakasɩ”

Yesu naɣ mbʋ payɩ pɩlakɩ agbaa taa yɔ nɛ ɛwɛnɩ ɖoŋ ɛzʋtʋyaa agbaa kpeekpe yɔɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa sɩm ɖa-kɩcɛyɩm

Ɛbɛ yɔɔ pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ paa kigbeɣluu ŋgʋ lɛ, kɩ-taa tɔm kɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ? Ɛbɛ yeki se kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzisi ɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɩwazɩ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza

Sɔnɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩnaɣ ɛzɩma natʋ takayaɣ taa kpaŋnaŋ caɣyaa wɛɛ nɛ peseɣ yɔ. Ɛbɛ pasɩŋnaa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa sɔɔlɩ weyi ɛhaɣnɩ taa leleŋ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ ɖɩla haɖɛ nɛ ɖɩɖʋ nesi Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ?