Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ye ɖɩwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa, le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ?

Bibl mayaɣ: 2Kɔr 1:3, 4

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Bibl mayaɣ: Ekl 9:5, 10

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ ɛyaa mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ ɛyaa mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Tʋma 24:15

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Le pakaɣ sɩɖaa fezuu?