Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 6-8

Pɩtakɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ

Pɩtakɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ

6:1-7; 7:58–8:1

Pamɩyɩsɩ lɩm lelaa mba pɔyɔɔdaɣ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ yɔ nɛ patasɩ caɣʋ Yeruzalɛm pazɩ lɛ, palakaɣ tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lakasɩ nɛ pomuluu-wɛ. Ɛzɩ mulum lakasɩ nzɩ siyeba nɛ putuuli-wɛ fezuu taa? Yaa paɖʋ suuɖu nɛ paɖaŋ se Yehowa ɛcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe?

Paɖabɩ Etiyɛɛnɩ pɛɛ, nɛ nazɩm sɔsɔm kɔɔ Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Yeruzalɛm yɔ pɔ-yɔɔ nɛ pese pamɩzɩ Yuudee nɛ Samaarɩɩ ageeta taa lɛ, piyeba nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ labʋ taa?

Yehowa sɩnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖɩ-tɩ kpam nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa.​—Tʋma 6:7; 8:4.

PƆZƖ ÑA-TƖ SE, ‘Ɛzɩma menɖiɣni lʋbɩnʋʋ nazɩm?’