Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

26 novembre–2 décembre

Tʋma Labʋ 6-8

26 novembre–2 décembre
 • Hendu 124 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pɩtakɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ”: (C. 10)

  • Tʋma 6:1​—Pɩnaɣaɣ ɛzɩ palakaɣ tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lakasɩ nɛ pomuluu lelaa mba pɔyɔɔdaɣ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ yɔ ɛgbɛyɛ taa (bt 41 § 17)

  • Tʋma 6:2-7​—Apostoloowaa cɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe (bt 42 § 18)

  • Tʋma 7:58–8:1​—Nazɩm sɔsɔm kɔm ɛgbɛyɛ yɔɔ

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 6:15​—Ɛzɩma tɩyɛ Etiyɛɛnɩ ɛsɩndaa kaawɛ “ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu ɛsɩndaa yɔ”? (bt 45 § 2)

  • Tʋma 8:26-30​—Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ sɔnɔ yɔ, ɖɩnɩɣzɩnɩ Filiipu ñɩnɖɛ? (bt 58 § 16)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 6:1-15

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ, nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 33-34 § 16-17

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 109

 • Ðicozi ɖe-nesi tɛɛ nɛ ɖɩha Yehowa”: (C. 15) Ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛtazɩnɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Yele nɛ pacalɩnɩ ɖʋʋ video Ðicozi ɖe-nesi tɛɛ nɛ ɖɩha Yehowa  (Wolo hɔɔlʋʋ ÐƐ-ƐGBƐYƐ taa). Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ ŋga kɛɖɛwa yɔ ka-taa, koobiya labɩ sɔɔlɩm faaa haɖɛ nɛ ɛgbɛyɛ piliŋa ma takayaɣ ŋga se kɛsɛɛnɩ-wɛ yɔ, kalɩ-kɛ. Yɔɔdɩ mbʋ mbʋ pakpakɩɣ sɔɔlɩm faaa haɖɛ nɛ palakɩna yɔ pɩ-tɔm. Yɔɔdɩ mbʋ mɩ-ɛgbɛyɛ kpakɩɣ liidiye nɛ ɖɩlakɩnɩ paa fenaɣ ŋga yɔ pɩ-tɔm. Ɩtazɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩla haɖɛ yɔ ɩ-taa, nɛ ɩtazɩ ɖɔɖɔ mbʋ pakpakɩɣ haɖɛ nɖɩ palakɩna yɔ pɩ-taa. Sa koobiya pana wena pañakɩ nɛ palakɩ haɖɛ yɔ a-yɔɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 43 § 19-29

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 67 nɛ adɩma