Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Présentoir waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ɖiɣni wazasɩ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

Présentoir waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ɖiɣni wazasɩ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

Ɛzɩ Tʋma Labʋ ñʋʋ 5 yɔɔdʋʋ yɔ, kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma sʋ templo taa, samaɣ ɖigbeɣliye, ɖenɖe papɩzaɣ se pana ɛyaa sakɩyɛ nɛ peheyi-wɛ tɔm kɩbandʋ yɔ. (Tʋma 5:19-21, 42) Sɔnɔ, ɖiɖiɣni naʋ pee kɩbana wena alɩɣnɩ présentoir waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ taa yɔ.

CƆNƖ VIDEO PRÉSENTOIR WAA TƲMƖYƐ LABƖNƲƲ ÐIƔNI WAZASƖ KƆNƲƲ ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ, NƐ ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ PƲNƐ PƖ-YƆƆ:

  • Ðooye nɛ ɛzɩma pacalɩ labɩnʋʋ présentoir tʋmɩyɛ?

  • Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛbɛ yɔɔ présentoir ŋgʋ kɩ-tɛɛ nɛ pɔbɔla yɔ kɩ-tʋmɩyɛ labɩnʋʋ wɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ taabɩlɩ?

  • Lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ koobu Mi Jung You tɔm taa?

  • Ɛzɩma Jacob Salomé tɔm wɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ présentoir waa?

  • Ɛzɩ Annies nɛ ɛ-walʋ pa-kɩɖaʋ wɩlʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ présentoir yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ aseɣɖe camɩyɛ?