Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 4-5

Powobi pɩ-yɔɔ nɛ posusuu Ɛsɔtɔm nɛ abalɩtʋ

Powobi pɩ-yɔɔ nɛ posusuu Ɛsɔtɔm nɛ abalɩtʋ

4:5-13, 18-20, 23-31

Ɛbɛ kaayeba nɛ apostoloowaa wɛɛ niye Ɛsɔtɔm wɩlʋʋ taa? Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm nɛ abalɩtʋ? ‘Pa nɛ Wɩlɩyʋ Sɔsɔ Yesu paawɛna,’ nɛ ɛnʋ kaakpɛlɩkɩnɩ-wɛ. (Tʋma 4:13) Lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ Yesu cɔlɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ yɔ weyi?

Lɩzɩ lɔŋ weyi ɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ.