Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

19-25 novembre

Tʋma Labʋ 4-5

19-25 novembre
 • Hendu 73 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Powobi pɩ-yɔɔ nɛ posusuu Ɛsɔtɔm nɛ abalɩtʋ”: (C. 10)

  • Tʋma 4:5-13​—Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ paakɛ “ɛyaa mba paasɩŋ pʋyʋ yɔ nɛ pɛ-ɛsa tikuli,” ɛlɛ petikizi pe-tisuu yɔɔ lʋbʋ ñʋndɩnaa nɛ takayɩsɩ mayaa pɛ-ɛsɩndaa (w08 1/9 15, aɖakaɣ; w08 15/5 30 § 6)

  • Tʋma 4:18-20​—Paa paanazɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ yɔ petikizi tɔm susuu

  • Tʋma 4:23-31​—Kajalaɣ Krɩstʋ mba kaata liu Yehowa se ɛtɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛha-wɛ abalɩtʋ (it-1 128 § 3)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 4:11​—Ɛzɩma tɩyɛ Yesu kɛ “kuduyuu tigiɖe”? (it-1 514 § 4)

  • Tʋma 5:1​—Ɛbɛ yɔɔ Anaanɩyaasɩ nɛ Safiira paapɛdɩ pa-ñɩm hɔɔlʋʋ nakʋyʋ? (w13 1/3 15 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 5:27-42

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣdʋ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣdʋ heyi-ŋ se ɛnʋ tɩkɛnɩ Krɩstʋ tʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 82

 • Présentoir waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ɖiɣni wazasɩ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ”: (C. 15) Tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtazɩnɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Yele nɛ paɖʋ video (Wolo hɔɔlʋʋ ÐE-KEDIƔZISI NƐ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ taa). Ye mɩ-ɛgbɛyɛ ɛlakɩnɩ présentoir ŋgʋ kɩ-tɛɛ nɛ pɔbɔla yɔ yaa taabɩlɩ tʋmɩyɛ samaɣ taa tɔm susuu taa yɔ, wɩlɩ-kʋ koobiya nɛ pana mbʋ mbʋ ɩɖʋʋ kɩ-yɔɔ yɔ. Yɔɔdɩ ɖʋtʋ ndʋ ɩlabɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa yɔ tɩ-tɔm. Ye alɩwaatʋ ɛwɛɛ yɔ, yɔɔdɩ kɩbam mbʋ pɩlɩ samaɣ taa tɔm susuu tʋmɩyɛ labʋ taa mɩ-ɛgbɛyɛ taa yɔ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm yaa ŋyele nɛ pala pɩ-tɛ la nɛ ŋwɩlɩ. Lɩzɩ tɔm susuyaa ɛzɩma papɩzɩɣ pala tʋmɩyɛ nɖɩ camɩyɛ yɔ pɩ-taa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 43 § 8-18

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 64 nɛ adɩma