Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 1-3

Petisi fezuu kiɖeɖeu Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ

Petisi fezuu kiɖeɖeu Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ

2:1-8, 14, 37, 38, 41-47

Yuuda ñɩma mba paawɛ Yeruzalɛm pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye yɔ, pa-taa sakɩyɛ kaalɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa. (Tʋma 2:9-11) Paa paaɖɔŋaɣ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩla yɔ, ajɛɛ lɛɛna taa paacaɣ pe-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe. (Yer 44:1) Ye mbʋ yɔ, pɩtɩla pa-taa nabɛyɛ wɛtʋ nɛ pɔ-yɔɔdaɣ kaanɩɣzɩnɩ ajɛɛ wena a-taa paalɩnaa yɔ a-taa mba nɛ pɩkɩlɩ Yuuda mba. Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ lɩm ɛyaa 3000 mba palɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa yɔ lɛ, piyeba nɛ pitileɖi lɛ, ɛyaa ndɩ ndɩ kpɛndɩ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ. Paa paalɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ pɛwɛɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ, “pɛkpɛndaɣ nɛ powoki Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ.”​—Tʋma 2:46.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ŋwɩlɩ . . .

  • ɛyaa mba palɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ ñe-egeetiye taa yɔ?

  • koobiya mba palɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ?