Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ isusi tɔm kookasɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ

Ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ isusi tɔm kookasɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa tisiɣ Kewiyaɣ tɔm lɛɛ lɛɛ alɩwaatʋ ndʋ peheyiɣ-wɛ tʋ pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋmɩŋ taa yɔ. Pɩtɩla mbʋ labɩna nɛ pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye Yehowa la ɖʋtʋ se “Yuuda mba siɣsiɣ tɩnaa mba pamɩzɩ ajɛɛ kpeekpe taa yɔ,” panɩɩ tɔm kɩbandʋ pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋmɩŋ taa paa panɩɣaɣ Ebree yaa Grɛɛkɩ kʋnʋŋ yɔ. (Tʋma 2:5, 8) Sɔnɔ, agbaa wena alakɩ kediɣzisi ageeta wena a-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ yɔ, apɩzɩɣ nɛ akaa tɔm susuu egeetiye kʋɖʋmɖɩyɛ. Ɛzɩma tɔm susuyaa mba pɛwɛ agbaa ana a-taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ posusi tɔm paa weyi, ɛlɛ paawɛɛkɩɣ po-ɖoŋ nɛ pa-alɩwaatʋ yem nɛ paaɖʋʋ ɖɔɖɔ ɖɩwɩzɩyɛ egeetiye taa mba?

  • Ɩyɔɔdɩnɩ ɖama (Adu 15:22): Pɩwɛɛ se agbaa taa tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyaa ɩyɔɔdɩnɩ ɖama nɛ pana nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ papɩzɩɣ nɛ patɩŋna nɛ paa ɛgbɛyɛ nɖɩ lɛ, ɖɩpɩzɩ ɖisusi tɔm kɩbandʋ camɩyɛ yɔ. Ye agbaa naayɛ tɔm susuu egeetiye ɛtɩwalɩ yɔ, a-taa koobiya pɩzɩɣ pɔpɔzɩ se agbaa lɛɛna taa koobiya ɩfɛɛ ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa yɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ. Ɛlɛ ye egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa posusuu tɔm yɔ, ɖɩ-taa ɖɩsɩ iposini ɖama nɛ paapɩzɩɣ nɛ powoki sɩ-tɩŋa sɩ-taa ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɖɩnɛ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ agbaa lɛɛna taa koobiya se paasusuu tɔm lɛ, pataafɛɛ ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa yɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, nɛ ye palɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ nɔɔyʋ yɔɔ sɩ-taa lɛ, peheyi-wɛ. (od-F 93 § 37) Yaa papɩzɩɣ pɔpɔzɩ se mɩ-ɛgbɛyɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pañɩnɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ nɛ petiyini-wɛ pɛ-tɛ adɖɛɛsɩwaa. (km-F 12/7 5, aɖakaɣ) Ɩtɔzɩ se nabʋyʋ taa ɖɩɣa kʋɖʋmaɣ taa ɛyaa pɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Ðʋtʋ ndʋ ɩlabɩ se ɩpɩzɩ nɛ isusi tɔm kookasɩ tɩŋa taa yɔ, pɩcɛyaa se ɖʋtʋ ndʋ, tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mɩ-ɛjaɖɛ taa paɣtʋ ndʋ paɖʋwa se tɩkandɩyɩ ɛyaa yɔɔ yɔ.

  • Ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ (Efɛ 4:16): Ðɔ nʋmɔʋ ŋgʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ wɩlɩɣ yɔ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi. Ŋɖiɣni nɔɔyʋ Bibl kpɛlɩkɩnʋʋ, ɛlɛ ɛsɔɔlɩ kʋnʋŋ ŋgʋ yɔ, pɩtɩkɛ kɩ-taa ñɛ-ɛgbɛyɛ lakɩ kediɣzisi na? Ye ŋcɛlɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ-mɩ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ ɛ-kʋnʋŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa lɛɛ lɛɛ.

  • Ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ (Adu 15:28; 16:1): Ye ŋkatɩ nɔɔyʋ ño-kooka taa nɛ ɛɛyɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, la ño-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ŋheyi-i tɔm kɩbandʋ. Pɩsa nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ lɛ, maɣzɩ kʋnʋmɩŋ weyi ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkatɩ ñe-egeetiye taa yɔ ɩ-yɔɔ. Kpaɣ Biblwaa nɛ videowaa mba pɛwɛ kʋnʋmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ ñɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ application JW Language nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma pɛsɛɣ ɛyaa kʋnʋmɩŋ nɩɩyɩ taa yɔ.