Peɖiɣni maʋ Kewiyaɣ Kpaaŋ Ositralii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Novembre 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?”

Pɩɩpɔzaa se Pɩyɛɛrɩ ɛlɩzɩ mbʋ ɛɛsɔɔlaa se ɛsɩɣ kajalaɣ lone taa e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛpɩzaɣ se ɛlɩzɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ yɔ, yaa ɛlɩzɩ se ɛcalɩɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa fezuu taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Petisi fezuu kiɖeɖeu Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ

Paa ɛyaa 3000 mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm pitileɖi yɔ, paalɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ pɛwɛɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ, pɛkpɛndaa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ isusi tɔm kookasɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ

Ɛzɩma tɔm susuyaa pɩzɩɣ nɛ pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ posusi tɔm paa weyi, ɛlɛ paawɛɛkɩɣ po-ɖoŋ nɛ pa-alɩwaatʋ yem nɛ paaɖʋʋ ɖɔɖɔ ɖɩwɩzɩyɛ egeetiye taa mba?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Powobi pɩ-yɔɔ nɛ posusuu Ɛsɔtɔm nɛ abalɩtʋ

Ɛbɛ kaayeba nɛ apostoloowaa wɛɛ niye nɛ posusi Ɛsɔtɔm nɛ abalɩtʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Présentoir waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ɖiɣni wazasɩ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

Wazasɩ nzɩ présentoir waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ tɛm kɔnʋʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɩtakɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ

Paa tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lakasɩ ɩɩkɔm koobiya hɛkʋ taa nɛ nazɩm kɔɔ pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ yɔ, Ɛsɔ sɩnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa mba nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ kpam nɛ halɩ pohuu.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

‘Ðicozi ɖe-nesi tɛɛ nɛ ɖɩha Yehowa’

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖɩla sɔɔlɩm faaa haɖɛ nɛ ɖɩɖʋnɩ nesi ɖɛ-ɛgbɛyɛ nɛ ɛjaɖɛ kpeekpe ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ.