Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Kedeŋa kpeekpe yɔɔ lɛ, akɛ kʋjɔʋ laɖʋ weyi ɛkpaɖɩ pɩtɩŋa payɩ yɔ?

Bibl mayaɣ: Yak 1:17

Cɛlɩ takayaɣ: Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ nɛ kɩkɩlɩ ɖeu pɩtɩŋa yɔ.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Payaɣ Ɛsɔ suwe?

Bibl mayaɣ: Ejl 3:15

Toovenim tɔm: Payaɣ Ɛsɔ se Yehowa.

ÑƆ-HƆƲ PƖZƖƔ NƐ KƖWƐƐ KOBOYAƔ TAA

Kɔɔnɔɔ tɔm: Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ video cikpeluu kʋnɛ; kɩyɔɔdʋʋ hɔʋ tɔm. [Wɩlɩ-ɩ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa tɛ video.]

Cɛlɩ takayaɣ: Ye ŋsɔɔlaa se ŋkalɩ takayaɣ ŋga pɔyɔɔdɩ kɔ-tɔm video taa yɔ, manpɩzɩɣ nɛ mɛncɛlɩ-ŋ kɛ yaa manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ-ŋ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ-kɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ yɔ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ