Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Lakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Lakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?: Ɛyaa mba ɖɔ-tɔm kɛdɩnaa yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se patɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm. (Iza 55:6) Pɩsa nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ tɔm pazɩ pazɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɩsɩɣ nɛ ɖɩnaɣ-wɛ. Ɛyaa katɩɣ kala ndɩ ndɩ, ye mbʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ yɔ, ɩwɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ ye ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩlakɩ paa pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ ŋgʋ, nɛ ɖɩwɛnɩ ɖɔɖɔ kaɖʋwa se ɖa nɛ ɛyaa ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩkaɣ lʋlʋʋ pee kɩbana nɛ pɩkɩlɩ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?:

  • Ñaɣ pana nɛ ŋpɩsɩ lɛɛ lɛɛ, pɩtɩla avema pazɩ wayɩ.​—Mat 13:19

  • Wɩlɩ se ŋñaŋɩ-ɩ, yɔɔdɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa

  • Calɩnɩ-ɩ sɛʋ nɛ nɔɔ kɩbaŋa. Yaa ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ. Tɔzɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋpɩsaa yɔ: Pɩtɩla ŋpɩsaa se ŋcosi tɔm pɔzʋʋ nabʋyʋ yɔɔ, yaa ŋwoni-i fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ, yaa ŋwoba se ŋwɩlɩ-ɩ jw.org yaa video nakʋyʋ yaa ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Ye ŋnawa se tɔm lɛɛtʋ kɛdɩnɩnɩ-ɩ yɔ, lɛɣzɩ ñɔ-tɔm nɛ tɩmaɣnɩ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.​—Fil 2:4

  • Kalɩ-ɩ mayaɣ nakɛyɛ yaa ha-ɩ takayaɣ nakɛyɛ nɛ ŋmɩzɩ lɩm ɖomaɣ ŋga ŋɖu ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ. (1Kɔr 3:6) Yele nɛ ña nɛ ɩ ɩpaɣzɩ ɖama malɩnʋʋ

  • Ña nɛ ɩ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ