Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Lakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Lakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?: Ɛyaa mba ɖɔ-tɔm kɛdɩnaa yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se patɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm. (Iza 55:6) Pɩsa nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ tɔm pazɩ pazɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɩsɩɣ nɛ ɖɩnaɣ-wɛ. Ɛyaa katɩɣ kala ndɩ ndɩ, ye mbʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ yɔ, ɩwɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ ye ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩlakɩ paa pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ ŋgʋ, nɛ ɖɩwɛnɩ ɖɔɖɔ kaɖʋwa se ɖa nɛ ɛyaa ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩkaɣ lʋlʋʋ pee kɩbana nɛ pɩkɩlɩ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?:

  • Ñaɣ pana nɛ ŋpɩsɩ lɛɛ lɛɛ, pɩtɩla avema pazɩ wayɩ.​—Mat 13:19

  • Wɩlɩ se ŋñaŋɩ-ɩ, yɔɔdɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa

  • Calɩnɩ-ɩ sɛʋ nɛ nɔɔ kɩbaŋa. Yaa ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ. Tɔzɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋpɩsaa yɔ: Pɩtɩla ŋpɩsaa se ŋcosi tɔm pɔzʋʋ nabʋyʋ yɔɔ, yaa ŋwoni-i fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ, yaa ŋwoba se ŋwɩlɩ-ɩ jw.org yaa video nakʋyʋ yaa ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Ye ŋnawa se tɔm lɛɛtʋ kɛdɩnɩnɩ-ɩ yɔ, lɛɣzɩ ñɔ-tɔm nɛ tɩmaɣnɩ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.​—Fil 2:4

  • Kalɩ-ɩ mayaɣ nakɛyɛ yaa ha-ɩ takayaɣ nakɛyɛ nɛ ŋmɩzɩ lɩm ɖomaɣ ŋga ŋɖu ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ. (1Kɔr 3:6) Yele nɛ ña nɛ ɩ ɩpaɣzɩ ɖama malɩnʋʋ

  • Ña nɛ ɩ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ