Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | AMOOSI 1-9

“Ñɩnɩ Yehowa, nɛ ŋwɛɛ wezuu mbʋ”

“Ñɩnɩ Yehowa, nɛ ŋwɛɛ wezuu mbʋ”

5:6, 14, 15

Ye pɔtɔm se pañɩnɩ Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

  • Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa tɔm nɛ ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ

Izrayɛɛlɩ piya kaayebi Yehowa ñɩnʋʋ lɛ, ɛbɛ talɩ-sɩ?

  • Siyebi ‘paɖʋʋ kɩwɛɛkɩm’ nɛ siyele ‘sɔɔlʋʋ kɩbam’

  • Sɩ-ɛsɩyɛ kaasɛnɩ sɩ-sɔɔlɩm labʋ yeke

  • Sɩsɔ nʋmɔʋ ŋgʋ Yehowa wɩlaɣ-sɩ yɔ, kɩ-yɔɔ

Ɛbɛ Yehowa ha-ɖʋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɩnɩ-ɩ?