Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NAHUM 1–HABAKUUKI 3

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka

Hab 1:5, 6

Pɩɩkazɩ pazɩ se Babilooni mba ɩkɔɔ nɛ pɔyɔkɩ Yuuda tɛtʋ, ɛlɛ pɩwɛ ɛzɩ pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ wiɖiyi yɔ. Ejipiti ɛjaɖɛ kaawɛnɩ ɖoŋ Yuuda tɛtʋ yɔɔ kpem. Babilooni mba taawɛɛ ɖoŋ nɛ pɩtalɩ Ejipiti mba, yaa we? Pɩtasɩ lɛ, pɩlakaɣ Yuuda mba sakɩyɛ ɛzɩ Yehowa ɛɛpɩzɩɣ eyele nɛ pɔyɔkɩ Yeruzalɛm nɛ kɩ-tɛ templo wiɖiyi kpa. Ɛlɛ paa pɩɩkpa nɛ pitii yɔ, natʋ tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ nɛ pʋyɔɔ pɩɩwɛɛ se Habakuuki ɛɖaŋ nɛ ɛcaɣnɩ ɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ɛwɛɛ kpekpeka.

Ɛbɛ manaɣ nɛ mentisiɣ se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam?

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mancaɣnɩ mɛ-ɛsa fezuu taa nɛ mɛwɛɛ kpekpeka?