Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka alɩwaatʋ ndʋ ñɛ-wɛtʋ lɛɣzɩɣ yɔ

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka alɩwaatʋ ndʋ ñɛ-wɛtʋ lɛɣzɩɣ yɔ

Ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖaŋ lɛɣzɩtʋ se tɩtaakɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa. (1Kɔr 7:31) Paa ɖɩɩɖaŋ-tʋ yaa ɖɩtaaɖaŋ-tʋ, tɩwɛ ɖeu yaa tɩfɛyɩ ɖeu yɔ, lɛɣzɩtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ nɛ halɩ tɩcʋʋdɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ taa. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa fezuu taa lɛɣzɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Cɔnɩ Paa ɖɩlɛɣzɩɣ tɛtʋ yɔ, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ ɖoŋ fezuu taa tam tɛ video nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  • Lɔŋ weyi koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ tasɩ hɔʋ caja?

  • Paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Maatiyee 7:25 taa yɔ, ɛzɩma ɖɩlabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ hɔʋ ŋgʋ kɩ-wɛtʋ?

  • Ɛzɩma hɔʋ taa ɛyaa ñɔɔzɩ pa-tɩ lɔŋ pʋcɔ nɛ pɛlɛɣzɩɣ tɛtʋ? Ɛzɩma pɩsɩnɩ-wɛ?

  • Ɛbɛ sɩnɩ hɔʋ ŋgʋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩwɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ kooka taa yɔ, tɩmalɩnɩ-wɛ kɛlɛʋ?

Pitileɖi yɔ, lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ ndʋ mankataa nɛ:

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ video kʋnɛ kɩ-taa lɔŋ tasʋʋ tʋmɩyɛ?