Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MIKEE 1-7

Ɛbɛ Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩla?

Ɛbɛ Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩla?

6:6-8

Yehowa sɩm mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ ɖo-ɖoŋ ɛɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla yɔ. Yehowa lɩmaɣza taa lɛ, taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ ɛ-sɛtʋ taa. Ye ɖɩsɔɔlaa se Yehowa ɛmʋ ɖa-kɩlaŋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɔɖɔ se ɖɩñaŋ-wɛ.