Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ABDƖYASƖ 1–YOONAA 4

Yele nɛ ña-kɩwɛɛkɩm kpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ

Yele nɛ ña-kɩwɛɛkɩm kpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ

Yoonaa tɔm wɩlɩɣ se paa picoɖuu-ɖʋ yɔ, Yehowa ɛɛlɔʋ-ɖʋ. Ɛlɛ ɛñɩnɩɣ se ɖa-kɩwɛɛkɩm ɛkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ nɛ ɖɩlɛɣzɩ mbʋ pɩmʋnaa yɔ.

Yon 1:3

Yehowa ɖʋ Yoonaa tʋmɩyɛ lɛ, ɛzɩma Yoonaa laba?

Yon 2:1-10

Ɛbɛ yɔɔ Yoonaa tɩmaa? Nɛ ɛzɩma Yehowa cosi-i?

Yon 3:1-3

Ɛzɩma Yoonaa wɩlaa se eyeba nɛ ɛ-kɩwɛɛkɩm kpɛlɩkɩ-ɩ lɔŋ?