Peɖiɣni haʋ hɔʋ taa koboyaɣ takayaɣ Jeyɔɔrjii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Novembre 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ñɩnɩ Yehowa, nɛ ŋwɛɛ wezuu mbʋ”

Ye pɔtɔm se pañɩnɩ Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sikizaa se sɩɩñɩnɩɣ Yehowa yɔ, sɩ-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩ-ɖʋ we?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Lakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa camɩyɛ? Sɔɔlɩ ɛyaa tɔm, ŋŋlakɩ paa pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ ŋgʋ wɛɛ kaɖʋwa, taasɔɔ ña-kaɖʋwa sɔsɔɔ yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Yele nɛ ña-kɩwɛɛkɩm kpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ

Yoonaa tɔm wɩlɩɣ se paa picoɖuu-ɖʋ yɔ, Yehowa ɛɛlɔʋ-ɖʋ. Ɛlɛ ɛñɩnɩɣ se ɖa-kɩwɛɛkɩm ɛkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lɔŋ weyi Yoonaa takayaɣ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ

Ye ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ pɩtalɩ Yoonaa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋ ye pitibi-ɖʋ yɔɔ yɔ, ɖɩñɔɔzɩ ɖa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda tɔm susuu taa, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩmɩ nɛ pɩhɛzɩ ɖa-laŋa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛbɛ Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩla?

Nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga wɛɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka

Pɩlakaɣ ɛyaa ɛzɩ Babilooni mba ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɔyɔkɩ Yuuda tɛtʋ wiɖiyi. Ɛlɛ, natʋ tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ, nɛ pɩɩwɛɛ se Habakuuki ɛɖaŋ-tʋ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ŋwɛɛ kpekpeka alɩwaatʋ ndʋ ñɛ-wɛtʋ lɛɣzɩɣ yɔ

Ye lɛɣzɩtʋ natʋyʋ ɩñɩnɩɣ se tɩkɔŋnɩ kaɖɛ, yaa tɩwɛɛkɩɣ yaa tɩcʋʋdʋʋ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ taa yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa fezuu taa nɛ ɖɩwɛɛ kpekpeka?