Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ADUWA 27-31

Bibl kɛdɩɣ-ɖʋ halʋ kpeetaɣ tʋ wɛtʋ

Bibl kɛdɩɣ-ɖʋ halʋ kpeetaɣ tʋ wɛtʋ

Wiyaʋ Lemuwɛɛlɩ ɖoo heyini-i tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ Aduwa 31 taa yɔ. E-ɖoo tasɩ-ɩ lɔŋ kɩbaŋ se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛñɩnɩ halʋ kɩbanʋ.

Papɩzɩɣ nɛ pataa halʋ kpeetaɣ tʋ liu

31:10-12

  • Eheyiɣ ɛ-lɩmaɣza ɛ-walʋ nɛ tɩ luzuu se pɩsa nɛ ɛlɛ kpaɣ lɩmaɣza camɩyɛ hɔʋ taa

  • Ɛ-walʋ taɣ-ɩ liu se ɛkpakɩɣ lɩmaɣza kɩbana, nɛ ɛnawa se pɩtɩcɛyɩ se ɛnʋ eheyini ɛ-halʋ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ se ɛla yɔ

alʋ kpeetaɣ tʋ fɛyɩ feendu

31:13-27

  • Ɛsɩm tadɩyɛ labʋ nɛ ɛɛwɛɛkɩɣ liidiye yem, ɛcakɩ wezuu kɛlɛʋ nɛ ɛñakɩ pana se ɛ-hɔʋ taa mba esuu wondu ndʋ tɩmʋnaa yɔ nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ ɖɔɖɔ camɩyɛ

  • Ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ taa mba yɔɔ camɩyɛ ɖoo nɛ wɩsɩ

Halʋ kpeetaɣ tʋ lakɩ fezuu taa tʋma

31:30

  • Ɛñaŋ Ɛsɔ nɛ ɛñakɩ pana se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɛ nɛ ɩ pɛ-hɛkʋ taa