Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ɛ-walʋ kɛ sɔsɔ tɛtʋ taa”

“Ɛ-walʋ kɛ sɔsɔ tɛtʋ taa”

Halʋ kpeetaɣ tʋ wɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ ɛ-walʋ yɔɔ. Wiyaʋ Lemuwɛɛlɩ alɩwaatʋ taa lɛ, ye halʋ nɔɔyʋ ɛwɛ kpeetaɣ yɔ ‘ɛ-walʋ kɛɣ sɔsɔ tɛtʋ taa.’ (Ad 31:23) Sɔnɔ, abalaa mba pañaŋ-wɛ yɔ, palakɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa yaa ɛzʋtʋyaa yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛɖɔkɩ nesi yɔ, ɛ-halʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nɛ ɛzɩma ɛ-halʋ ɛnʋ ɛɖʋʋ-ɩ nesi yɔ, mbʋ pɩzɩɣna nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛla ɛgbɛyɛ taa tʋma ana. (1Ti 3:4, 11) Halaa kɩbama panɛ, pɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ pa-walaa nɛ ɛgbɛyɛ taa koobiya siŋŋ.

Mbʋ halʋ kpeetaɣ tʋ lakɩ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛ-walʋ se ɛla ɛgbɛyɛ taa tʋma yɔ:

  • Ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ eseɣtiɣ-i.​—Ad 31:26

  • Ɛhaɣ-ɩ alɩwaatʋ faaa se ɛsɩnɩ koobiya.​—1Tes 2:7, 8

  • Ɛcakɩ wezuu kɛlɛʋ.​—1Ti 6:8

  • Ɛɛpɔzʋʋ ɛ-walʋ se eheyi-i ɛgbɛyɛ taa tɔm ndʋ tɩtɩkɛ ɛ-ñɩndʋ yɔ ​—1Ti 2:11, 12; 1Pɩy 4:15.