Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | WONDU TAA WONUU 1-8

Sunɛm pɛlɛ: Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩna yɔ

Sunɛm pɛlɛ: Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩna yɔ

Ɛbɛ yeba nɛ pɛlɛ ɛnʋ ɛkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ Yehowa sɛyaa?

2:7; 4:12

  • Ɛɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛɖaŋ

  • Ɛɛnawa se pɩtɩmʋna se ɛha nʋmɔʋ paa evebu weyi lɛ se ɛ nɛ ɩ papaɣzɩ ɖanɩyɛ; pʋyɔɔ etiyele se nɔɔyʋ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-lɩmaɣza yɔɔ

  • Ɛɛwɛnɩ tɩ luzuu, ɛɛsɩm e-ɖoŋ kamaɣ, nɛ ɛtaasɩ abalʋ

  • Etaayele se nɔɔyʋ ɛkpaɣ nɔɔ leleŋ yaa liidiye nɛ ɛyabɩnɩ ɛ-sɔɔlɩm

Pɔzɩ ña-tɩ se:

‘Hɔɔlʋʋ ŋgʋ taa manpɩzɩɣ nɛ mamaɣzɩnɩ Sunɛm pɛlɛ nɛ pɩkɩlɩ?’