Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EKLESƖYASTƖ 7-12

“Tɔzɩ ña-Lɩzɩyʋ yɔɔ ñe-evebitu wɛɛ taa”

“Tɔzɩ ña-Lɩzɩyʋ yɔɔ ñe-evebitu wɛɛ taa”

Salomɔɔ labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm maʋ lɛɣtʋ kɩbandʋ natʋyʋ nɛ ɛwɩlɩ kaɖɛ nɖɩ akpadɩyɩtʋ kɔŋna yɔ

12:1, 13

 • Evebiya nɛ pɛlaa sakɩyɛ wɛnɩ ɖoŋ; papɩzɩɣ nɛ pala tʋma kɩbana paa awɛ kaɖɛ yɔ

 • Pɩwɛɛ se pakpaɣ pa-alɩwaatʋ nɛ po-ɖoŋ nɛ palabɩnɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ pʋcɔ nɛ akpadɩyɩtʋ talɩ

Kpaɣ ñe-evebitu yaa ñɛ-pɛlɛtʋ ɖoŋ nɛ ŋlabɩnɩ ña-Lɩzɩyʋ sɔɔlɩm

12:2-7

 • Kalɩtʋ 3: “Wɩsɩ tiki mondoɖebɔŋ yɔɔ [Halaa mba pɔcɔŋnɩnɩ mondoɖebɔŋ yɔ, pɛ-ɛzɩdaa yuu cɩkpɛndʋʋ; nwt]”

  Ɛza ɩɩtasɩɣ naʋ camɩyɛ

 • Kalɩtʋ 4: “Pɛlaa wondu teyaa . . . mʋkɩ”

  Nɩŋgbaaŋ ɩɩtasɩɣ nɩʋ camɩyɛ

 • Kalɩtʋ 5: “Kutokpoou piye kaɣ yaʋ”

  Paatasɩɣ tɔɔnaɣ leleŋ nɩʋ