Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EKLESƖYASTƖ 1-6

Hiɣ taa leleŋ ña-tʋma kpeekpe labʋ taa

Hiɣ taa leleŋ ña-tʋma kpeekpe labʋ taa

Yehowa sɔɔlaa se ɖihiɣ taa leleŋ ɖa-tʋma labʋ taa nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖihiɣ taa leleŋ ɛnɩ yɔ. Ye ɛyʋ ɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha-ɩ taa leleŋ.

Ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ taa leleŋ ña-tʋmɩyɛ taa ye . . .

3:13; 4:6

  • ŋwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖɩ-yɔɔ yɔ

  • ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma ña-tʋmɩyɛ sɩɣnɩ lalaa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ

  • ŋlakɩ ño-ɖoŋ ɖenɖe tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ pʋwayɩ lɛ ŋkaŋ ñʋʋ ñɔ-hɔʋ nɛ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ