Nʋmɔʋ lɩzɩyaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ posusuu tɔm Tzotzil kʋnʋŋ taa Mɛkɩsiiki ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Novembre 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Bibl kɛdɩɣ-ɖʋ halʋ kpeetaɣ tʋ wɛtʋ

Wɛtʋ kɩbandʋ Yehowa sɔɔlaa se halʋ Krɩstʋ tʋ ɛwɛɛna?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ɛ-walʋ kɛ sɔsɔ tɛtʋ taa”

Halʋ kpeetaɣ tʋ wɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ ɛ-walʋ yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Hiɣ taa leleŋ ña-tʋma kpeekpe labʋ taa

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩsɔɔlɩ ɖa-tʋmɩyɛ labʋ ye ɖɩwɛnɩ ɖɩ-yɔɔ lɩmaɣza kɩbana yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? takayaɣ: Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ-kɛ tʋmɩyɛ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Lɩmaɣza sɔsɔna nɛ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Tɔzɩ ña-Lɩzɩyʋ yɔɔ ñe-evebitu wɛɛ taa”

Eklesɩyastɩ 12 taa patɩŋnɩ tɔm maʋ lɛɣtʋ kɩbandʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ pɔtɔzɩ-ɖʋ wala wena ɛyʋ wɛɣna e-evebitu yaa ɛ-pɛlɛtʋ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Evebiya nɛ pɛlaa: Ɩtaala feendu nɛ “nʋmɔʋ yɛlɛlɛ” ŋgʋ pɩha-mɩ yɔ kɩ-taa ɖɔm

Ŋpɩzɩɣ ŋɖʋ ña-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ ɛzɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ labʋ mbʋ yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Sunɛm pɛlɛ: Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩna yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Sunɛm pɛlɛ kɛ Yehowa sɛyaa kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ?