WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mars-avril 2022

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tɩ kpazʋʋ ɖʋzʋʋ ɛyʋ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Kɩbaɣlʋ nɔɔ ñam kɩlɩ ɖeu kɩlaŋ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ðʋ suuɖu nɛ ŋɖaŋ Yehowa

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Paa nazɩm mbʋ lɛ, pɩ-tɛm alɩwaatʋ wɛɛ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ