Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ videowaa nɛ ŋwɩlɩnɩ tɔm ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa

Labɩnɩ tʋmɩyɛ videowaa nɛ ŋwɩlɩnɩ tɔm ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa

Mbʋ ɛyʋ naɣnɩ ɛ-ɛsa yɔ, pɩlakɩ tʋmɩyɛ ɛ-yɔɔ nɛ pɩsɩɣnɩ-ɩ se ɛnɩɩ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ-ɩ yɔ tɩ-taa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛtɔzɩ tɩ-yɔɔ. Yehowa, ɖɔ-tɔm Wɩlɩyʋ Sɔsɔ, labɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ panaɣnɩ ɛsa yɔ nɛ ɛwɩlɩnɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ sakɩyɛ. (Kiɖe 15:5; Yer 18:1-6) Tɔm Wɩlɩyʋ Sɔsɔ Yesu ɖɔɖɔ labɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ panaɣnɩ ɛsa yɔ. (Mt 18:2-6; 22:19-21) Mbʋ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛnanɩ ɛsa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ videowaa; nɛ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖi yɔ sɩ-taa, palabɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɛ pɩlʋlɩ pee kɩbana sakɩyɛ. Ŋlakɩnɩ videowaa tʋmɩyɛ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɩlɩɣ tɔm ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔ?

Pɔñɔɔzɩ videowaa hiu se ɖɩlabɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩnɩ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Ndʋ Tɩlɩnɩ Ɛsɔ Cɔlɔ Yɔ! takayaɣ taa tɔm. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, paa video ŋgʋ lɛ, kɩ-tɔm ñʋʋ lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ takayaɣ ŋga ka-taa tɔm pɔzʋʋ mbʋ pama-pʋ nɛ tɔlɩm mbʋ pɩkɩlɩ piyuu yɔ pɩ-taa nabʋyʋ. Ye ŋkalɩɣ takayaɣ ŋga jw.org® yɔɔ kpaagbaa yɔ, ŋnaɣ lien waa nabɛyɛ nɛ pawɩlɩɣ-ŋ ɖenɖe pɩwɛɛ se ŋwɩlɩ paa video ŋgʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, videowaa lalaa labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nasɩyɩ tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ, nɛ videowaa mba pasɩɣna se panɩɩ tɔm ñʋŋ ɛnɩ ɩ-taa camɩyɛ.

Ña nɛ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ iɖiɣni Bibl tɔm natʋyʋ taa tazʋʋ, ɛlɛ pɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ɛnɩɩ tɩ-taa? Yaa ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɖiɣni katʋʋ takɩm nabʋyʋ? Wolo jw.org® yɔɔ yaa JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ® taa nɛ ŋñɩnɩ video ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɩ yɔ. Ña nɛ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩcɔnɩ videowaa mba pa-taa nakʋyʋ, nɛ pʋwayɩ lɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

Paa fenaɣ ŋga lɛ, palakɩ videowaa kɩfama. Ŋŋcɔŋnɩ-wɛ lɛ, maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɛ ŋwɩlɩnɩ tɔm ɛyaa lalaa yɔ.