Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 1 KƆRƐNTƖ MBA 4-6

“Lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋ”

“Lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋ”

5:1, 2, 5-11, 13

Ye palɩzɩ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩhaɣ wɩzasɩ kpem; ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se ɛgbɛyɛ taa lɩzʋʋ kɛnɩ sɔɔlɩm ɖʋtʋ?

Ɛgbɛyɛ taa lɩzʋʋ ɖʋtʋ kɛnɩ sɔɔlɩm wɩlʋʋ . . . 

  • Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩñalɩɣ ɛ-hɩɖɛ kiɖeɖee yɔɔ.​—1Pɩ 1:15, 16

  • ɛgbɛyɛ taa mba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkandɩyɩɣ pɔ-yɔɔ se lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɩtaawɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ.​—1Kɔ 5:6

  • kɩwɛɛkɩm laɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩsɩɣnɩ-ɩ se ekpiɖi ɛ-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ.​—Ebr 12:11

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ Krɩstʋ mba hɔŋ weyi ɩ-taa palɩzɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ?