Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 1 KƆRƐNTƖ MBA 1-3

Tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ yaa fezuu taa ɛyʋ ŋkɛnaa?

Tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ yaa fezuu taa ɛyʋ ŋkɛnaa?

2:14-16

Pɩpɔzʋʋ se ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkɛ fezuu taa ɛyaa nɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. (Efɛ 4:23, 24) Pɩsa nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa lɛ, pɩcɛyaa se ŋcalɩ ña-tɩ fezuu taa, ŋwɛɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋlʋlɩ fezuu piye.

Ye ŋkpaɣ fezuu taa wɛtʋ ndʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ndʋ ŋŋwɛna pɩlakɩ pɩnaɣ, pɩnzɩ hiu yaa alɩwaatʋ ndʋ paamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ se ŋwɛɛ nɛ ŋɖɛɣnɩ ɛsɩndaa?