Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Takayɩsɩ kɩbanzɩ maʋ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Takayɩsɩ kɩbanzɩ maʋ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Takayɩsɩ 14 nzɩ apostoloo Pɔɔlɩ mawa nɛ ɛkpazɩnɩ ɖoŋ e-koobiya Krɩstʋ mba yɔ, sɩ-taa lɛɛka yɔ 1 Kɔrɛntɩ mba takayaɣ. Takayaɣ mayʋ, wɛnɩ alɩwaatʋ se ɛmaɣzɩ tɔm pee yɔɔ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛma-yɛ. Pɩtasɩ lɛ, weyi pamaɣ-kɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkalɩ-kɛ tam sakɩyɛ. Takayɩsɩ maʋ kɛnɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛlɩzɩ aseɣɖe ɛ-hɔʋ taa mba, ɛyɩsɩmaa nɛ mba ɖɩɩnaɣ-wɛ ɖɩsɩ taa yɔ. Pɩtɩla Ɛsɔtɔm pɩzɩɣ nɛ pɩkɛdɩnɩ nɔɔyʋ, ɛlɛ ɖɩpɩsɩɣ lɛ ɖɩɩnaɣ-ɩ ɖɩɣa. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ se ɖɩkatɩ ɖo-kooka taa ɛyaa nabɛyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɩ yaa lona wena a-taa pɛwɛɛ yɔ, feŋiyaa feŋiɣ a-yɔɔ nɛ paahaɣ ɛyaa nʋmɔʋ se powolo a-taa, yaa pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ pɛ-tɛ posaa kpem. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩmaɣ nɔɔyʋ takayaɣ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ weyi ɖɩtɩsɩmɩ-ɩ yɔ, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se tɩwɛɛ ɖa-lɩmaɣza taa?

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ye ɛyʋ ɛnʋ ɛɛwɛ ñɛ-ɛsɩndaa, tɔm ndʋ ŋŋheyi-i? Ma tɔm ndʋ ŋpɩzaɣ se ŋheyi-i yɔ. Lɩzɩ ña-tɩ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ, nɛ ŋlɩzɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋmaɣ-ɩ takayaɣ yɔ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ takayaɣ kiɖe tɛɛ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ tiyeki nɛ ɛmaɣzɩ ɛ-ñʋʋ taa yɔ, nɛ ŋhɔ ɛ-lɩmaɣza nɛ ŋwoni ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, yɔɔdɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ Bibl kpɛlɩkʋʋ tɔm ñʋŋ tɔm, yaa heyi-i ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl pa-ɖɩsɩ taa yɔ pɩ-tɔm nɛ ŋheyi-i ɖɔɖɔ takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ, sɩ-taa nakɛyɛ taa tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ tɔm. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɔzɩ JW.ORG tɛ carte, yaʋ takayaɣ nakɛyɛ, yaa traktɩ nakʋyʋ

  • Taama tɔm nɛ pɩkɩlɩ ɖɔʋ. Takayaɣ ɛtaakɩlɩ ɖaɣlʋʋ nɛ ka-kalʋʋ nɩɩ weyi ŋtiyiɣni-kɛ yɔ.​—Na ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋma takayaɣ kɛlɛʋ yɔ hɔɔlʋʋ 8 yɔɔ

  • Ŋtɛm takayaɣ maʋ lɛ, ɖaɣnɩ-kɛ kalʋʋ nɛ ŋna se, ‘Ŋma tɔm pee tɩŋa camɩyɛ na? A-tɩŋa pɩnaɣ-yɛ camɩyɛ na? A-kalʋʋ wɛɛ kɛlɛʋ? Ŋyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ñamtʋ na?’ Taɣɖɩ timbre waa tɩŋa takayaɣ yɔɔ