Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋma takayaɣ yɔ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋma takayaɣ yɔ
  • Labɩnɩ tʋmɩyɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-tɛ adɖɛɛsɩ. Ye ŋmaɣzɩɣ se pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-tɛ adɖɛɛsɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ tɛ adɖɛɛsɩ ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩha nʋmɔʋ se pala mbʋ yɔ. Ɛlɛ PƖTƖHA NƲMƆƲ KAAƲ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛgbɛyɛ piliŋa tɛ adɖɛɛsɩ.

  • Ye ŋsɩm weyi ŋmaɣ-ɩ takayaɣ yɔ ɛ-hɩɖɛ yɔ, labɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ. Piyeki nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛɛmaɣzɩɣ se takayaɣ ŋga kɛkɛ tadɩyɛ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ tɔm susuu takayaɣ.

  • Ma tɔm pee camɩyɛ nɛ ŋɖɔ tɔm maʋ paɣtʋ yɔɔ. Pɩwɛɛ se takayaɣ ŋga ka-taa tɔm ɛtʋ kpayɩ kpayɩ. Ye nesi ŋmaɣnɩ-kɛ yɔ, pɩwɛɛ se ka-kalʋʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ. Taakɩlɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ tɔm pee wena ɛyaa nɛ pa-ɖaɣʋnaa palakɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pamaɣnɩ ɖama takayɩsɩ yɔ, ɛlɛ taakɩlɩ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ tɔm pee wena palakɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pamaɣnɩ takayɩsɩ kaɖɩsɩ sɔsɔsɩ yɔ.

Pɩwɛɛ se hɔɔlɩŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩwɛɛ takayaɣ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋmaɣ nɔɔyʋ takayaɣ ñe-egeetiye taa yɔ, pɩtɩcɛyɩ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena akɔŋ yɔ ɖeyi ɖeyi paa ɛzɩmtaa ɛzɩ pamaʋ-yɛ yɔ. Ñɔɔzɩ ña-takayaɣ nɛ kala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛzɩma pamaɣ takayɩsɩ ñe-egeetiye taa yɔ.