Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-24 mars

1 KƆRƐNTƖ MBA 1-3

18-24 mars
 • Hendu 127 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋha-ɩ Ndʋ Bibl wɩlɩɣ takayaɣ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 11)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 18

 • Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Takayɩsɩ kɩbanzɩ maʋ”: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ.

 • Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ tɛ ŋgee tɔm susuu paɣzɩɣ Mazaɣ, 23 mars wiye: (C. 7) Tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ pɩwɛɛ se ɛtazɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Yele nɛ pɛcɛlɩ mba pɛwɛ kpaaŋ taa yɔ pa-taa paa weyi lɛ yaʋ takayaɣ kʋyʋmaɣ, nɛ ɩyɔɔdɩ kɔ-yɔɔ tɔm pazɩ. Yele nɛ paɖʋ kɛdɛsɩ labʋ tɛ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa. Ðʋtʋ ndʋ ɩlaba se pɩsa nɛ isusi ɛgbɛyɛ kooka kpeekpe taa tɔm yɔ, yɔɔdɩ tɩ-tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 59

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 51 nɛ adɩma