Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ROMA MBA 15-16

Pɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ

Pɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ

15:4-7

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ yɔ ɩ-taa lɛɛkʋ yɔ Bibl. Ɛzɩma Bibl taa ɛyaa panɛ pa-kɩɖaŋ hɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ nɛ pɩkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ?

  • Noowa

  • Yosɛɛfʋ

  • Daviid