Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

11-17 mars

ROMA MBA 15-16

11-17 mars
 • Hendu 33 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 11)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 129

 • Ɛzɩma Yehowa haɣ ‘tɩ ɖɔkʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ’ yɔ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ video. Pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa:

  • Ɛzɩ ɖɩnaʋ yɔ, ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ?

  • Ɛzɩ ɖɩnaʋ yɔ, ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ lalaa laŋa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 58

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 34 nɛ adɩma