Peɖiɣni Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ video nakʋyʋ wɩlʋʋ Afrika hadɛ kiŋ

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mars 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Kaɖʋwa ŋga Ɛsɔ wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, kɔ-yɔɔ kɛdɛsɩ labʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ Krɩstʋ mba sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɩlɩ

Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ-ɖʋ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, ɛbɛ Krɩstʋ mbʋ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ

Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ yaa fezuu taa ɛyʋ ŋkɛnaa?

Pɩpɔzʋʋ se ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkɛ fezuu taa ɛyaa nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Takayɩsɩ kɩbanzɩ maʋ

Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se tɩwɛɛ ɖa-lɩmaɣza taa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩmaɣ takayaɣ yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋma takayaɣ yɔ

Pɩwɛɛ se ña-takayaɣ ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-kaɖʋwa nɛ ɛzɩma pamaɣ takayɩsɩ ñe-egeetiye taa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋ”

Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa lɩzʋʋ ɖʋtʋ kɛnɩ sɔɔlɩm ɖʋtʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ videowaa nɛ ŋwɩlɩnɩ tɔm ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa

Ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ videowaa camɩyɛ alɩwaatʋ ŋwɩlɩɣ tɔm ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔ?