Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

kɛdɛsɩ labʋ

kɛdɛsɩ labʋ

●○○ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ ŋgee tɔm susuu (3-31 mars): Ðɩsɔɔlaa se ɖɩya-ŋ nɛ ŋkɔɔ sɔnzɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ ɖɩlaɖɛ. Ña-yaʋ takayaɣ kɔyɔ. Mazaɣ, 31 mars wiye lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kaɣ kpeɣluu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɔtɔzɩ Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ. Ŋkaɣ naʋ lone nɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pakaɣ labʋ sɔnzɩ nzɩ ɖe-egeetiye taa yɔ, yaʋ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. Kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ pʋcɔ nɛ pala sɔnzɩ nzɩ lɛ, pakaɣ yɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm natʋyʋ. Tɩ-ñʋʋ yɔ: “Anɩ pʋdʋ Yesu Krɩstʋ kɛnaa?” Ðɩyaɣ-ŋ ɖɔɖɔ se ŋkɔɔ nɛ ŋwelisi tɔm ndʋ.

Ye kɛdaɣ ɛkɛdɩnɩ-ɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ se: Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

○●○KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Bibl mayaɣ: Mat 20:28

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ we?

○○●PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ we?

Bibl mayaɣ: Roma 6:23

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ?