Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ño-koobu nɛ pɩkpaɖɩ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ño-koobu nɛ pɩkpaɖɩ?

Pɩkɛ toovenim se Krɩstʋ mba fɛyɩ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ sɔnɔ. Ɛlɛ mbʋ Ɛsɔ pɔzʋʋ-ɖʋ sɔnɔ yɔ, pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɖeyi ɖeyi nɛ paɣtʋ sɔsɔtʋ naalɛ ndʋ tɩwɛ Moyizi Paɣtʋ taa yɔ. Ndʋ lɛ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖo-koobu. (Mat 22:37-39) Paalʋlʋʋ ɛyʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩla nabʋyʋ pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ-pʋ. Ɛzɩ ɛbɛ mbʋ yɔ? Nʋmɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ lɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl paa evemiye nɖɩ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ Masɩ taa yɔ ɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩnaɣ “Yehowa ɖetu.” (Keɣa 27:4, nwt) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pɩpaɣlɩɣ nɛ ɖa-maɣzɩm ɖɔɖɔ lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-ñɩmbʋ. Mbʋ seɣtiɣni-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya nɛ halɩ ɖitisi faaa se ɖɩlaɣ ɖa-tɩ pɔ-yɔɔ. (Yoh 13:34, 35; 1Yoh 5:3) Nʋmɔŋ naadozo weyi ɩkɔŋ yɔ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ:

  • Labɩnɩ tʋmɩyɛ ña-maɣzɩm nɛ ŋɖʋ ña-tɩ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ ti-lone taa. Kpaɣ se ŋwɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛbɛ ŋpɩzaɣ nɛ ŋna? Tɔm ndʋ ŋpɩzaɣ se ŋnɩɩ? Yaa sɔzɩŋ weyi ŋpɩzaɣ se ŋnɩɩ? Nɛ mba ña nɛ ɩwɛ peeɖe yɔ, ɛzɩma pɩpɩzaɣ se pɩlabɩ-wɛ?

  • Lɛɣzɩɣ ɛzɩma ŋkalɩɣ Bibl yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ yaa ŋɖʋ tataɣ ŋga kɔ-yɔɔ pakalɩ Bibl yɔ, nɛ paakalɩɣ lɛ, ŋtɩŋɩɣ ñe-Bibl taa. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋɖʋ se ŋtazɩɣ tɔm ñʋʋ nakʋyʋ taa nɛ ŋna tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ kɩ-yɔɔ yɔ yaa ŋlɩzɩ Bibl taa ɛyʋ nɔɔyʋ nɛ ŋkalɩ ɛ-yɔɔ tɔm. Ðɩkpaɣ se ŋsɔɔlaa se ŋkalɩ Yesu yɔɔ tɔm: Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ jw.org yɔɔ takayaɣ Yesu wezuu caɣʋ tɛtʋ yɔɔ tɛ kɛdɛzaɣ kpɩtaʋ yaa Yesu kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu takayaɣ taa tɛtʋ anjaʋwaa. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋɖʋ se paa evemiye nɖɩ lɛ, ŋkalɩɣ Bibl ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa palɩzɩnɩ evemiye mayaɣ yɔ kɩ-tɩŋa. Ŋpɩzɩɣ ŋɖʋ se ŋpazɩɣ Bibl kalʋʋ nɛ ki-kiɖe tɛɛ nɛ ŋtɛzɩnɩ kɩ-ɖɩdɛnɖɛ.

  • Ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-taa. Ye ŋkalɩɣ ñʋʋ kʋɖʋmʋʋ paa evemiye nɖɩ nɛ ŋñakɩ pana nɛ ŋnɩɣ kɩ-taa nɛ ŋmaɣzɩɣ ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ camɩyɛ yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se ŋkalɩɣ ñʋŋ sakɩyɛ ɛlɛ ŋŋnɩɣ ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-taa. Le, nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩlakaɣ? Tazɩ tɔm taa camɩyɛ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɛtʋ anjaʋwaa nɛ Bibl taa tɔm kɩsɔzɩtʋ ndʋ tɩwɛ marge waa taa yɔ. Paa pɩɩkɩlɩ ɛzɩma yɔ, ñaɣ pana nɛ ŋtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa ŋtɩnɩɩ camɩyɛ yɔ tɩ-taa kʋɖʋmtʋ taa. Ye pɩsaŋ yɔ, kpaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi ŋkpaɣ nɛ ŋkalɩnɩ Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ, nɛ ŋmaɣzɩnɩ tɔm ndʋ ŋkalaa yɔ tɩ-yɔɔ.