Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 22-23

Ña paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ

Ña paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ

22:36-39

Lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩcɛyaa se ɛyʋ ewolo kediɣzisi yɔ, a-taa naayɛ yɔ cɩnɛ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ Maatiyee 22:36-39 nɛ ŋwɩlɩ nɖɩ ɖɩkɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ, naalɛ ñɩnɖɛ, nɛ nɖɩ ɖɩkɛ kɛdɛzaɣ ñɩnɖɛ yɔ.

  • Se ɖo-koobiya ɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ

  • Se ɖɩkpazɩ ɖo-koobiya ɖoŋ

  • Se ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwolo kediɣzisi paa pɩnɩ-ɖʋ nɛ pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩɩkaɣ wazaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ hiɣu sɩ-taa yɔ?

Nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩñaŋ paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ?