Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 20-21

“Weyi ɛcaɣ ɛkɛ kɔɔnɔɔdʋ yɔ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ mi-yom”

“Weyi ɛcaɣ ɛkɛ kɔɔnɔɔdʋ yɔ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ mi-yom”

20:28

Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma mba pɛkɛ tɩ kpazɩyaa yɔ, paasɔɔlaa se ɛyaa ɩnaɣ-wɛ nɛ pɛsɛɣ-wɛ kɩyakɩŋ taa

Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma mba pɛkɛ tɩ kpazɩyaa yɔ, paasɔɔlɩ samtʋ nɛ lona sɔsɔna. (Mat 23:5-7) Ɛlɛ Yesu ñaawɛ ndɩ. “Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔm se ɛpɩsɩ ɛ-tɩ yom nɛ ɛya ɛyaa sakɩyɛ ñʋʋ.” (Mat 20:28) Ða yɔ, ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlɩŋ weyi iyeki se ɛyaa ɩsɩm-ɖʋ nɛ pasam-ɖʋ yɔ, ɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛsɩndaa? Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu nɛ ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa. Tʋma wena ɖɩlakɩ nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖo-koobiya yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, akɛnɩ mɛsaɣ tɛɛ tʋma wena Yehowa ɖeke naɣ yɔ. (Mat 6:1-4) Lɩmɖʋyʋ weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu yɔ . . .

  • ɛhaɣ ɛ-tɩ faaa nɛ ɛɖʋʋ nesi Kewiyaɣ Kpaaŋ ñɔɔzʋʋ nɛ kɩ-taa tʋma lɛɛna labʋ

  • ɛhaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛsɩɣnɩ akpadɩyaa nɛ ɛyaa lalaa

  • ɛlakɩ sɔɔlɩm haɖɛ nɛ ɛɖʋʋ nesi Kewiyaɣ tʋma