Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

5-11 mars

Maatiyee 20-21

5-11 mars
 • Hendu 76 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Weyi ɛcaɣ ɛkɛ kɔɔnɔɔdʋ yɔ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ mi-yom”: (C. 10)

  • Mat 20:3​—Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma mba pɛkɛ tɩ kpazɩyaa yɔ, paasɔɔlaa se ɛyaa ɩnaɣ-wɛ nɛ pɛsɛɣ-wɛ “nʋmɔʋ ayasa taa [yaa kɩyakɩŋ taa]” (Mat 20:3, nwtstymultimédia: “Kɩyakʋ taa”)

  • Mat 20:20, 21​—Apostoloowaa nabɛyɛ naalɛ pɔzaa se paha-wɛ sɔsɔtʋ lona (Mat 20:20, 21, nwtsty, yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Zebedee pɩyalaa ɖoo”, “lɛlʋ ña-nɩwaŋ yɔɔ nɛ lɛlʋ ña-nɩmɩyɛ yɔɔ”)

  • Mat 20:25-28​—Yesu lɩzɩ pɩ-taa se pɩpɔzʋʋ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩkɛnɩ lɩmɖʋyaa mba poluzuu pa-tɩ yɔ (Mat 20:26, 28, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “lɩmɖʋyʋ”, “ɛpɩsɩ ɛ-tɩ yom [ɛtɩkɔɔ se ɛyaa ɩɖʋ-ɩ lɩm, ɛlɛ se ɛɖʋ ɛyaa lɩm]”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 21:9​—Samaɣ mabʋ kubusi nɛ kɔyɔɔdɩ se “Ozaana Daviid pɩyalʋ!” yɔ, tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Mat 21:9, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ozaana”, “Daviid Pɩyalʋ”)

  • Mat 21:18, 19​—Ɛbɛ yɔɔ Yesu lɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ hiyuu tɩʋ yɔɔ nɛ kɩwɩlɩ? (jy 244 § 4-6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 20:1-19

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Ðʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 36-37 § 3-4

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 99

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 5)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 10) Ðʋ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video mars ñɩŋgʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 11

 • • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 53 nɛ adɩma