Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ yɔ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ yɔ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Ye Bibl kpɛlɩkɩyaa ɩñɔɔzʋʋ kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩwɛɣ-wɛ kɛlɛʋ se panɩɩ ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-taa nɛ pɔtɔzɩ tɩ-yɔɔ. Nɛ mbʋ yekina se pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa lɛɛ lɛɛ. Halɩ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, pɩcɛyaa se powolo pɩ-yɔɔ nɛ pɔñɔɔzʋʋ kediɣzisi, nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ ɖɔɖɔ pʋcɔ nɛ powolo tɔm susuu se pɩsa nɛ ‘pacaɣnɩ pɛ-ɛsa’ fezuu taa. (Mat 25:13) Pʋyɔɔ lɛ, ye pasɩm kpɛlɩkʋʋ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ pe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa. Ye mbʋ, kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩsɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ kpɛlɩkʋʋ ñɔɔzʋʋ malɩnɩ-wɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ña-maɣmaɣ ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. (Roma 2:21) Pʋcɔ nɛ ŋwolo paa kpɛlɩkɩyʋ weyi ɛ-cɔlɔ lɛ, maɣzɩ ɛ-kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩnɩ kpɛlɩkʋʋ. (km 11/15 3) Yele nɛ ɛna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzɩ ña-takayaɣ nɛ ŋhɛɛ canzɩ tɔm cosuu tɛɛ yɔ

  • Seɣti-i se ɛñɔɔzɩ kpɛlɩkʋʋ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ ɩ ɩpaɣzɩɣ kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se ŋyele nɛ ɛtɩlɩ se kpɛlɩkʋʋ ñɔɔzʋʋ tɔm cɛyaa. Heyi-i wazasɩ nzɩ kpɛlɩkʋʋ ñɔɔzʋʋ kɔŋna yɔ. Sɩnɩ-ɩ nɛ ɛna mbʋ ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ehiɣ alɩwaatʋ nɛ ɛñɔɔzɩnɩ ɛ-tɩ yɔ. Tɔm susuyaa nabɛyɛ cɛlɩɣ pe-Bibl kpɛlɩkɩyaa pa-maɣmaɣ pa-takayaɣ ŋga pɔñɔɔzɩ camɩyɛ nɛ pɛhɛɛ canzɩ tɔm cosuu tɛɛ yɔ, se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pana wazasɩ nzɩ kpɛlɩkʋʋ ñɔɔzʋʋ kɔŋna yɔ. Ye ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛñɔɔzɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ, samɩ-ɩ pɩ-yɔɔ

  • Wɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ yɔ. Kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ, tɔm susuyaa nabɛyɛ paɣzɩɣ nɔɔyʋ kpɛlɩkɩnʋʋ lɛ, pakpakɩɣ tɔm ñʋʋ kʋɖʋmʋʋ pilim nɛ pawɩlɩɣnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛzɩma pɔñɔɔzʋʋ kpɛlɩkʋʋ yɔ