Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 24

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa tam kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa tam kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa

24:39

Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ yeba nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu mʋ fezuu taa wondu lone pe-wezuu caɣʋ taa. Ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma mba pacakɩnɩ pɛ-ɛsa fezuu taa yɔ, pa-lɩmaɣza wɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba . . .

  • sukuli labʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • helim mʋʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • Tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ labʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • Tomnaɣ yɔɔ wondu ñɩnʋʋ hɔɔlʋʋ taa?