Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam

Ŋcɔŋnɩ Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam tɛ video nɛ pɩtɛ lɛ, ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

  • Ɛbɛ paya Maatiyee 24:34 taa se “pɩtɩŋa mbʋ yɔ”?

  • Ɛzɩma Ejipiti Lɩʋ 1:6 sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ “kpaɖʋʋ” ŋgʋ kɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ Maatiyee 24:34 taa yɔ kɩ-taa?

  • Kpaɖʋʋ ŋgʋ kɩ-tɔm kpem Yesu yɔɔdaɣ Maatiyee 24:34 taa?

  • Ɛyaa tindima naalɛ wena kpɛndaa nɛ pɩla “kpaɖʋʋ kʋnɛ”?

  • Ɛzɩma Yesu tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɖɩñɔtɩnɩ ɛjaɖɛ tɛm kpam?